Viết phần mềm

Closed

Description

Xây dựng 1 công cụ bằng PHP có chức năng tự động bóc tách nội dung của 1 website bất kỳ, nội dung bóc tách bao gồm: tiêu đề, hình ảnh, mô tả, nội dung chi tiết của 1 sản phẩm hoặc 1 bài tin tức...

Sau đó import database vào website Opencart hoặc bất kỳ hệ thống nào khác. Các nội dung bóc tách có tính lặp lại như Sản phẩm, Tin tức, Bài viết… Không bóc tách các nội dung trang thông tin tĩnh như: giới thiệu, chính sách, liên hệ…

Construction 1 tool PHP function automatically crawls the content of one website any content dissection include: title, image, description, detailed content of one product or one news article Articles ...

Then import the database into Opencart website or any other system. The content dissection repetitive as Products, News, Articles ... Do not peel the static page content information such as descriptions, policies, contact ...

Skills: PHP, Software Architecture

See more:

Project ID: #12213337